Svet agencije | NAKVIS

Svet agencije

Svet agencije je po zakonu najvišji organ odločanja agencije. Člani sveta agencije delujejo strokovno, samostojno in neodvisno. Pri sprejemanju svojih odločitev upoštevajo načela preprečevanja konflikta interesov in načela nepristranskosti.

Poslovnik o delu sveta NAKVIS

Dopolnitev Poslovnika o delu sveta NAKVIS (februar 2019)

Dopolnitev Poslovnika o delu sveta NAKVIS (marec 2019)

Dopolnitev Poslovnika o delu sveta NAKVIS (maj 2019)

Konstitutivna seja sveta agencije je bila 14. 4. 2010.

Člani sveta NAKVIS
Člani Institucija, ki je imenovala člana:
dr. Peter Purg, predsednik sveta Rektorska konferenca
dr. Boris Dular, namestnik predsednika Reprezentativna združenja delodajalcev
dr. Marjan Mernik Rektorska konferenca
dr. Ivan Svetlik Rektorska konferenca
dr. Sebastjan Kristovič Reprezentativno združenje samostojnih visokošolskih zavodov
dr. Branko Škafar Reprezentativno združenje višjih strokovnih šol
Klemen Peran Reprezentativna organizacija študentov v sodelovanju s študentskimi sveti
Jaka Trilar Reprezentativna organizacija študentov v sodelovanju s študentskimi sveti
dr. Bruno Završnik Reprezentativni sindikati na področju visokega šolstva
Vlada Republike Slovenije
Vlada Republike Slovenije

Za javnost dela sveta agencije je odgovoren predsednik sveta agencije.

Naloge sveta agencije so:

 • imenuje in razrešuje direktorja agencije,
 • imenuje in razrešuje člane pritožbene komisije in njihove namestnike,
 • določi postopke in merila za zunanje evalvacije in akreditacije, ECTS ter druga merila,
 • določi postopke in merila za zunanje evalvacije višjih strokovnih šol,
 • določi minimalne standarde za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih,
 • odloča o akreditacijah visokošolskih zavodov in daje soglasje k preoblikovanju visokošolskih zavodov,
 • odloča o akreditacijah študijskih programov in evalvacijah vzorca študijskih programov,
 • določi merila za uvrstitev strokovnjakov v register strokovnjakov za zunanje evalvacije in akreditacije,
 • imenuje skupine strokovnjakov za zunanje evalvacije in akreditacije,
 • določi postopke in merila za zagotavljanje kakovosti delovanja agencije ter zunanjo evalvacijo agencije skladno z evropskimi standardi,
 • določa obvezne sestavine in daje soglasje k pogodbi iz drugega in tretjega odstavka 33.c člena tega zakona,
 • določi druge oblike in pogoje visokošolskega transnacionalnega izobraževanja,
 • spremlja evropske smernice in mednarodna načela na področju zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu,
 • sodeluje pri pripravi predloga finančnega načrta agencije in daje soglasje k načrtu dela ter poročilu o delu in poslovanju,
 • opravlja druge naloge v skladu s tem zakonom in ustanovitvenim aktom.

>> Vstop za člane sveta

 

Povezane vsebine