Zaposleni | NAKVIS

Zaposleni

Zaposleni so v skladu z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest razporejeni v tri sektorje: sektor za kakovost, sektor za analize, mednarodno sodelovanje in informatizacijo agencije in sektor za splošne zadeve. Zaposleni imajo v skladu z zakonom pooblastila za vodenje upravnega postopka.

dr. Franci Demšar ***        Direktor franci.demsar@nakvis.si +386 1 400 5772
Tatjana Debevec *
namestnica direktorja
Področna sekretarka tatjana.debevec@nakvis.si +386 1 400 5777

I. Sektor za kakovost

Jožica Kramar * 
vodja sektorja
Področna sekretarka jozica.kramar@nakvis.si +386 1 400 5775
Zala Sečnik * ** 
namestnica vodje sektorja
Področna svetovalka I zala.secnik@nakvis.si +386 1 400 5597
dr. Matjaž Štuhec * Področni sekretar matjaz.stuhec@nakvis.si +386 1 400 5787
Anita Kajtazović * Področna svetovalka I anita.kajtezovic@nakvis.si +386 1 400 5594
Martina Mravlja * Področna svetovalka I martina.mravlja@nakvis.si +386 1 400 5782
Gregor Rebernik * Področni svetovalec I gregor.rebernik@nakvis.si +386 1 400 5778
Nataša Kramar * Področna svetovalka I natasa.kramar@nakvis.si +386 1 400 5779

II. Sektor za analize, mednarodno sodelovanje in informatizacijo agencije

Klemen Šubic *
vodja sektorja
Področni podsekretar klemen.subic@nakvis.si +386 1 400 5774
Maja Milas *
namestnica vodje sektorja
Področna svetovalka I maja.milas@nakvis.si +386 1 400 5773
mag. Jernej Širok * Višji svetovalec področja I jernej.sirok@nakvis.si +386 1 400 5589
Andrej Krček * Višji svetovalec področja III andrej.krcek@nakvis.si +386 1 400 5784
Tatjana Horvat * Višja svetovalka področja III tatjana.horvat@nakvis.si +386 1 400 5785
Tilen Heco Področni svetovalec III tilen.heco@nakvis.si +386 1 400 5591

III. Sektor za splošne zadeve

Barbara Zupančič Kočar **
vodja sektorja
Področna sekretarka barbara.zupancickocar@nakvis.si +386 1 400 5776
Mateja Bajuk Malešič * **
namestnica vodje sektorja
Višja svetovalka področja I mateja.bajukmalesic@nakvis.si +386 1 400 5592
Prudencija Perat Področna svetovalka I prudencija.perat@nakvis.si +386 1 400 5771
Snežana Mačar Strokovna sodelavka VII/2- II snezana.macar@nakvis.si +386 1 400 5783
Slađana Tomić Finančno-računovodska delavka V sladana.tomic@nakvis.si +386 1 400 5786

* Vodenje akreditacijskih postopkov na prvi stopnji
** Vodenje postopkov dostopa do informacij javnega značaja na prvi stopnji
*** Odločanje v postopku dostopa do informacij javnega značaja na prvi stopnji

Darila in javni uslužbenci - preberi več

Spoštovani!

Stranke želijo svoje zadovoljstvo v postopkih reševanja svojih vlog večkrat izraziti z obdarovanjem javnega uslužbenca. Ob obdarovanju smo javni uslužbenci dolžni spoštovati določbe Uredbe o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril (Uradni list RS, št. 53/2003). Dovolite, da vas z vsebino omenjene uredbe seznanimo.

Javni uslužbenec, ki opravlja javne naloge, ne sme sprejemati daril v zvezi z opravljanjem službe.

Izjeme od splošne prepovedni sprejemanja daril so naslednje:

 • javni uslužbenec sme sprejeti priložnostno darilo manjše vrednosti, ki ne presega 62,59 EUR,
 • v koledarskem letu sme javni uslužbenec prejeti več priložnostnih daril zanemarljive (do 20,86 EUR) ali manjše vrednosti od iste osebe do skupne vrednosti 125,19 EUR.

Darila, katerih vrednost presega 62,59 EUR oziroma 125,19 EUR, če so prejeta od iste osebe v enem letu, postanejo last delodajalca, t. j. Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu. O vsakem prejetem darilu, ki presega vrednost 20,86 EUR, mora javni uslužbenec izpolniti obrazec za vpis v seznam daril, ki ga vodi Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu. V obrazec vpiše:

 • ime, priimek in naslov darovalca,
 • če se darilo izroča v imenu organa oziroma pravne osebe, navedbo tega organa oziroma te pravne osebe,
 • opis darila,
 • ocenjeno vrednost darila,
 • razlog za izročitev darila oziroma okoliščine, v katerih je darilo dano,
 • datum izročitve darila,
 • podpis javnega uslužbenca.

Darovalec mora ob izročitvi darila v vrednosti nad 20,86 EUR sporočiti:

 • svoje ime, priimek in naslov,
 • ime organa ali pravne osebe, če darilo izroča v njegovem imenu,
 • ocenjeno vrednost darila,
 • razlog oziroma okoliščine izročitve.

Če darovalec ne poda vseh podatkov ali so očitno neresnični, mora javni uslužbenec zavrniti sprejem darila ali že prejeto darilo vrniti oziroma pozvati darovalca, da prevzame darilo.

Kadar javni uslužbenec kasneje ugotovi, da ne gre za darilo manjše vrednosti, ker njegova vrednost presega 62,59 EUR, ali je prejel darila zanemarljive vrednosti oziroma darila manjše vrednosti v skupnem znesku nad 125,19 EUR od iste osebe v koledarskem letu, mora o tem in o posledicah obdarovanja obvestiti darovalca. Če darovalec pri teh darilih vztraja ali se njihovem prejemu javni uslužbenec ne more izogniti, jih je dolžan izročiti delodajalcu.

Javni uslužbenec ne sme sprejeti nobenega darila v zvezi z opravljanjem službe, niti darila zanemarljive vrednosti (darilo, katerega vrednost ne presega 20,86 EUR):

 • če bi izročitev oziroma sprejem takšnega darila pomenila kaznivo dejanje (dajanje oziroma jemanje podkupnine, zloraba položaja itd.),
 • če je to izrecno prepovedano z zakonom ali na njegovi podlagi izdanimi predpisi,
 • če se kot darilo izroča denar ali vrednostne papirje.

Darilo v zvezi z opravljanjem službe v obliki storitve sme javni uslužbenec sprejeti, če ne presega vrednosti 62,59 EUR, oziroma 125,19 EUR, če gre za več storitev, prejetih od iste osebe v enem letu.

Za spoštovanje določb te uredbe se vam najlepše zahvaljujemo.

dr. Franci Demšar, direktor