Zaposleni | NAKVIS

Zaposleni

Zaposleni so v skladu z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest razporejeni v štiri sektorje: sektor za kakovost, sektor za mednarodno sodelovanje in informatizacijo agencije, sektor za analize ter sektor za splošne zadeve. Zaposleni imajo v skladu z zakonom pooblastila za vodenje upravnega postopka.

dr. Franci Demšar ***       Direktorfranci.demsar@nakvis.si+386 1 400 5772

I. Sektor za kakovost

Jožica Kramar * 
vodja sektorja
Področna sekretarka jozica.kramar@nakvis.si +386 1 400 5775
Zala Sečnik * ** 
namestnica vodje sektorja
Višja svetovalka področja IIzala.secnik@nakvis.si+386 1 400 5597
Gregor Rebernik *Višji svetovalec področja IIIgregor.rebernik@nakvis.si+386 1 400 5778
Anita Kajtazović * Višja svetovalka področja III anita.kajtezovic@nakvis.si +386 1 400 5594
Martina Mravlja * Višja svetovalka področja III martina.mravlja@nakvis.si +386 1 400 5782

II. Sektor za mednarodno sodelovanje in informatizacijo agencije

Klemen Šubic *
vodja sektorja
Področni sekretarklemen.subic@nakvis.si+386 1 400 5774
Nataša Kramar *
namestnica vodje sektorja
Višja svetovalka področja IIInatasa.kramar@nakvis.si+386 1 400 5779
Andrej Krček *Višji svetovalec področja Iandrej.krcek@nakvis.si+386 1 400 5784
Tilen HecoPodročni svetovalec IItilen.heco@nakvis.si+386 1 400 5591

III. Sektor za analize

Tatjana Debevec *
vodja sektorja
Področna sekretarka tatjana.debevec@nakvis.si +386 1 400 5777
Maja Milas *
namestnica vodje sektorja
Višja svetovalka področja IImaja.milas@nakvis.si+386 1 400 5773
mag. Jernej Širok * Področni podsekretar jernej.sirok@nakvis.si +386 1 400 5589
dr. Matjaž Štuhec * Področni sekretar matjaz.stuhec@nakvis.si +386 1 400 5787
Tatjana Horvat * Višja svetovalka področja III tatjana.horvat@nakvis.si +386 1 400 5785

IV. Sektor za splošne zadeve

Barbara Zupančič Kočar **
vodja sektorja
Področna sekretarkabarbara.zupancickocar@nakvis.si+386 1 400 5776
Mateja Bajuk Malešič * **
namestnica vodje sektorja
Področna podsekretarkamateja.bajukmalesic@nakvis.si+386 1 400 5592
Prudencija Peratposlovna sekretarka VII/2prudencija.perat@nakvis.si+386 1 400 5771
Snežana MačarStrokovna sodelavka VII/2- IIsnezana.macar@nakvis.si+386 1 400 5783
Slađana TomićFinančno-računovodska delavka Vsladana.tomic@nakvis.si+386 1 400 5786

* Vodenje akreditacijskih postopkov na prvi stopnji
** Vodenje postopkov dostopa do informacij javnega značaja na prvi stopnji
*** Odločanje v postopku dostopa do informacij javnega značaja na prvi stopnji

Darila in javni uslužbenci - preberi več

Spoštovani!

Stranke želijo svoje zadovoljstvo v postopkih reševanja svojih vlog večkrat izraziti z obdarovanjem javnega uslužbenca ( oz. uradne osebe), le-ta pa je dolžan ravnati v skladu s 30. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20) ter Pravilnikom o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril (Uradni list RS, št. 106/21 in 110/21 – popr.).

Uradna oseba (tudi javni uslužbenec) in njegov družinski član (zakonec, otroci, starši, brat, sestra, posvojenec, posvojitelj, osebe, ki s posameznikom živijo v istem gospodinjstvu), ki opravlja javne naloge, ne sme sprejemati daril v zvezi z opravljanjem službe.

Izjeme od splošne prepovedni sprejemanja daril so naslednje:
• Uradna oseba ali njegov družinski član sme sprejeti protokolarno darilo, ki ne glede na vrednost postane last njegovega delodajalca. Kot protokolarna darila se štejejo darila, ki jih dajo domače ali tuje pravne ali fizične osebe ob službenih dogodkih.
• Uradna oseba (ne pa tudi njegov družinski član) sme prejeti darilo, ki se tradicionalno ali običajno izroča ob določenih dogodkih (kulturnih, slavnostih, zaključkih izobraževanja, ob praznikih) njegova vrednost pa ne sme presegati vrednosti 100 EUR, ne glede na obliko darila ali število darovalcev istega darila.

Če ne gre za darilo iz zgornjih dveh točk, je uradna oseba (tudi javni uslužbenec) dolžna darovalca opozoriti na prepoved sprejemanja daril in zavrniti ponujeno darilo, enako je dolžan zavrniti darilo tudi družinski član uradne osebe.

Uradna oseba ali njen družinski član ne sme sprejeti nobenega darila v zvezi z opravljanjem službe:
• če bi izročitev oziroma sprejem takšnega darila pomenila kaznivo dejanje (dajanje oziroma jemanje podkupnine, zloraba položaja itd.),
• če je to izrecno prepovedano po drugem zakonu ali na njegovi podlagi izdanimi predpisi,
• če se kot darilo izroča denar ali vrednostni papirji, darilni boni in drage kovine;
• če bi s sprejemanjem darila vplival ali ustvaril videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje nalog uradne osebe.

Subjekt javnega sektorja vodi seznam prejetih daril, ki vsebuje podatke o vrsti in ocenjeni vrednosti darila, darovalcu in drugih okoliščinah izročitve darila. V seznam daril se vpisujejo podatki o darilih, katerih vrednost presega 50 EUR. Subjekt javnega sektorja je seznam prejetih daril za uradne osebe, njihove družinske člane in protokolarnih daril dolžan posredovati KPK do 31.3. za preteklo leto.

Za spoštovanje določb veljavnih področnih predpisov se vam lepo zahvaljujemo.

Pravilnik o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril