Pritožbena komisija | NAKVIS

Pritožbena komisija

Pritožbena komisija je organ druge stopnje, ki odloča o pritožbah zoper odločitve sveta agencije v postopkih akreditacij visokošolskih zavodov in študijskih programov.

Pritožbeno komisijo imenuje svet agencije na podlagi javnega poziva. Pritožbeno komisijo sestavljajo trije člani, vsak član ima svojega namestnika. Člani izmed sebe imenujejo predsednika in namestnika predsednika. Namestnik nadomesti člana v postopkih odločanja v primeru njegove odsotnosti oziroma izločitve.

Pritožbeno komisijo Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu sestavljajo:

Pritožbena komisija
Člani Mandat Nadomešča
Marija Lepša Dolničar, predsednica 18. 12. 2014  do 18. 12. 2018
Majda Kocmur, članica 18. 12. 2014 do 18. 12. 2018
dr. Barbara Toplak Perović, članica 18. 12. 2014 do 18. 12. 2018 Mojca Jerman

 

Vstop za člane pritožbene komisije

 

Postopek in merila izbire članov pritožbene komisije NAKVIS
Poslovnik o delu pritožbene komisije