Pritožbena komisija | NAKVIS

Pritožbena komisija

Pritožbena komisija je organ druge stopnje, ki odloča o pritožbah zoper odločitve sveta agencije v postopkih akreditacij visokošolskih zavodov in študijskih programov.

Pritožbeno komisijo imenuje svet agencije na podlagi javnega poziva. Pritožbeno komisijo sestavljajo trije člani, vsak član ima svojega namestnika. Člani izmed sebe imenujejo predsednika in namestnika predsednika. Namestnik nadomesti člana v postopkih odločanja v primeru njegove odsotnosti oziroma izločitve.

Pritožbeno komisijo Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu sestavljajo:

Pritožbena komisija
Člani Mandat Nadomešča
Uršula Habe, članica 20. 6. 2019 do 20. 6. 2023
dr. Marko Novak, predsednik 20. 6. 2019 do 20. 6. 2023 Andreja Rakuša
dr. Barbara Toplak Perović, članica 20. 6. 2019 do 20. 6. 2023 Tina Tratnik

Vstop za člane pritožbene komisije

Postopek in merila izbire članov pritožbene komisije NAKVIS
Poslovnik o delu pritožbene komisijeAkt o spremembah in dopolnitvah poslovnika o delu pritožbene komisije