Članstva | NAKVIS

Članstva

S članstvom v mednarodnih združenjih za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu agencija dokazuje skladnost svojega delovanja z evropskimi standardi in smernicami.

Agencija je polnopravna članica:

  • Evropskega združenja agencij za kakovost v visokem šolstvu EQAR. Z odločitvijo odbora EQAR o njeni včlanitvi na podlagi evalvacijskega poročila mednarodne skupine presojevalcev 19. 10. 2013 je  izpolnila pomemben strateški cilj;
  • Evropskega konzorcija za akreditacijo ECA, v katerem je na podlagi evalvacijskega poročila mednarodne skupine presojevalcev članstvo uspešno podaljšala  junija 2013;
  • Srednje- in vzhodnoevropskega združenja agencij za kakovost v visokem šolstvu CEENQA;
  • Mednarodnega združenja agencij za zagotavljanje kakovosti INQAAHE (od leta 2014).

Agencija je v letu 2014 vložila vlogo za članstvo v Evropskem združenju agencij za kakovost v visokem šolstvu ENQA. Od marca 2015 je agencija članica ENQA, decembra 2018 pa ji je bilo članstvo podaljšano še za nadaljnjih 5 let.

Aktivno sodelovanje v izvršilnih odborih, generalnih skupščinah in delovnih skupinah združenj, ji omogoča sprotno spremljanje trendov in inovacij na področju zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu ter prenosu dobrih praks v slovenski visokošolski prostor. Organizacija in udejstvovanje na mednarodnih dogodkih, posvetih in konferencah agenciji omogoča zasledovanje vrednotam Evropskega visokošolskega prostora (EHEA), novim trendom, sledenju najnovejšim  smernicam ter prispeva h krepitvi kulture kakovosti.