EQAR

EQAR

Kratek pregled zunanjega zagotavljanja kakovosti v Sloveniji

O agenciji > Zgodovina

Svet za visoko šolstvo Republike Slovenije (Svet), ki je bil z Zakonom o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 67/1993; v nadaljevanju ZViS) ustanovljen leta 1994, je začel izvajati tudi naloge, povezane z akreditiranjem študijskih programov in visokošolskih zavodov. Ustanovljen je bil kot neodvisni strokovni organ, ki so ga sestavljali strokovnjaki s področja visokega šolstva. S podeljevanjem akreditacij se je poleg zagotavljanja kakovosti v študijskem procesu razvijala tudi kultura kakovosti in oblikovale normativne podlage ob sledenju evropskim smernicam razvoja.

Leta 1996 je bila za razvoj notranjega in zunanjega sistema kakovosti v slovenskem visokošolskem prostoru ob upoštevanju evropskih razvojnih usmeritev na pobudo Rektorske konference na ravni univerz ustanovljena Nacionalna komisija za kvaliteto visokega šolstva (v nadaljevanju: NKKVŠ).

Leta 2010 je bila na podlagi novele ZViS iz leta 2009 s Sklepom o ustanovitvi Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 114/2009; v nadaljevanju: Sklep o ustanovitvi NAKVIS) ustanovljena agencija kot nevladni neposredni proračunski uporabnik in nosilec javnega pooblastila, da bi ob upoštevanju ESG:

  • profesionalizirala evalvacijske postopke ob vključevanju deležnikov v proces odločanja;
  • transparentno opravljala delo, bila odgovorna do javnosti in upoštevala načelo nepristranskosti;
  • izvajala postopke po vnaprej določenih kriterijih, spremljala postopke in jih nadzirala zaradi odprave pomanjkljivosti.

Nakvis je od leta 2013 vključena v Evropski register agencij EQAR in je polnopravna članica Evropskega konzorcija za akreditacijo ECA, Srednje- in vzhodnoevropskega združenja agencij za kakovost v visokem šolstvu CEENQA ter Mednarodnega združenja agencij za zagotavljanje kakovosti INQAAHE.

Od leta 2015 je polnopravna članica Evropske zveze za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu ENQA.

Odzivno poročilo Računskemu sodišču